Statut UTW

STATUT STOWARZYSZENIA

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 z dnia 13 luty 2012r.

Tekst jednolity – 27.05.2015

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej "Stowarzyszeniem" jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność także poza jej granicami.
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Pszczynie.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich i innych dokumentów identyfikacyjnych według wzoru ustalonego przez Stowarzyszenie.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia oraz jego symbole i znaki identyfikacyjne są prawnie zastrzeżone.

  

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Stowarzyszenie działa na rzecz pożytku publicznego wykonując zadania publiczne, głównie z zakresu edukacji, a także kultury, sportu i rekreacji.

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie "Uniwersytetu Trzeciego Wieku", który służy:

 1. kształceniu ustawicznemu różnych grup społecznych, w szczególności osób starszych,
 2. aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób III wieku,
 3. prowadzeniu działań i projektów stwarzających możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych i przeciwstawiających się różnym formom ich społecznej izolacji,
 4. poznawaniu oraz propagowaniu nowoczesnych i różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej, w tym zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej,
 5. tworzeniu warunków dla rozwijania inicjatyw własnych osób starszych,
 6. podejmowanie inicjatyw służących środowisku osób III wieku, w tym realizacja wspólnych działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych
  i rekreacyjnych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w różnych dziedzinach w formie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji 
  i wykładów,
 2. tworzenie organizacyjnych i technicznych warunków do rozwijania wiedzy i indywidualnych zainteresowań osób III wieku w środowisku lokalnym,
 3. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz podejmowanie inicjatyw służących popularyzacji aktywności sportowej wśród osób III wieku,
 4. prowadzenie doradztwa i specjalistycznego poradnictwa,
 5. podejmowanie inicjatyw służących realizowaniu aspiracji poznawczych i potrzeb członków, w tym organizowania wyjazdów turystycznych, wyjazdów na imprezy kulturalne oraz sportowe,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, populatyzatorskiej i promocyjnej,
 7. szeroką współpracę na terenie kraju oraz za granicą z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działalności.

§ 10

Dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić szkoły, ośrodki, poradnie, placówki, punkty lub inne jednostki organizacyjne, umożliwiające prowadzenie różnorakich zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, służących rozwojowi wiedzy, zainteresowań
i życiowej aktywności osób starszych.

§ 11

Stowarzyszenie współpracuje z:

1. instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, w szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami III wieku oraz ich federacjami,

2. innymi instytucjami i organizacjami mogącymi współdziałać w realizacji celów Stowarzyszenia, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami publicznymi działającymi na rzecz edukacji i rozwoju społecznego.

§ 12

W celu realizacji zadań statutowych, uwzględniając regulacje zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w § 9 pkt 1, 3 i 4 Statutu oraz działalność gospodarczą w zakresie § 9 pkt 6 Statutu, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.
 3. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 14

Każdy członek Stowarzyszenia posiada jeden z poniższych statusów:

 1. członek zwyczajny,
 2. członek wspierający,
 3. członek honorowy.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 50 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Status członka zwyczajnego nadaje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracja kandydata.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia 
  i która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub osobiste świadczenie. Status członka wspierającego nadaje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, po pisemnym ustaleniu zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia.
 4. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela. Przedstawicielem osoby prawnej nie może być członek Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej,

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej.

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

b)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkowi wspierającemu przysługują prawa określone w § 16 ust. 1 pkt b.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniach organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej z głosem doradczym.
 3. Na członku wspierającym ciążą obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt a i c.

§ 18

 1. Status członka honorowego jest nadawany uchwałą Walnego Zebrania Członków na pisemny wniosek co najmniej piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Zarządu.
 2. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 16 ust. 1 pkt b.

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,

b)dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, złożonej Zarządowi w formie pisemnej,

c)uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia w przypadku nieusprawiedliwionej zwłoki w opłacaniu składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia lub w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

d)uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia członka wspierającego lub honorowego w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia.

 1. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 lit c może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu członka Stowarzyszenia do uregulowania należności lub zaprzestania naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia. Wezwanie powinno zostać doręczone członkowi na piśmie.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 20

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Ukonstytuowanie organu następuje w trakcie trwania Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonano wyboru organu.
 4. Kadencja członka organu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem zakończenia kadencji pozostałych członków organu.

§ 22

W przypadkach śmierci, rezygnacji lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład organu uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na wolne stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni 
  z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi 
  z głosem doradczym.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 31 marca.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej co najmniej 1/3 zwyczajnych członków stowarzyszenia.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków na co najmniej siedem dni przed terminem zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
 7. Jeśli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy wystarczająca liczba członków do podjęcia uchwały zgodnie z ust. 6, głosowanie odracza się o co najmniej piętnaście minut. W ponowionym głosowaniu uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 25

 1. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,

2.nadawanie i pozbawianie statusu członka wspierającego 
i honorowego,

3.wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej,

5.ustalanie wysokości składek członkowskich,

6.wybór i odwoływanie członków Rady Programowej,

7.uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia na dany rok,

8.podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

9.uchwalenie budżetu Stowarzyszenia

Zarząd

§ 26

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, ponosząc odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 członków, w tym Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Zarząd poprzez Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich. Przysługuje im zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku z pełnioną funkcją.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. przygotowywanie projektów budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w kwocie nie przewyższającej kwotę ustaloną przez Walne Zebranie Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,
 8. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członka wspierającego oraz honorowego,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 10. uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem.

Komisja rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego.

§ 29

Podczas pierwszego posiedzenia, o którym mowa w § 21 ust. 3, Komisja Rewizyjna wybiera za swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. 
O dokonanym wyborze Komisja Rewizyjna zawiadamia Walne Zebranie Członków.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. opiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Stowarzyszenia,
 2. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 3. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Zarządu co do prawidłowości działania, w tym zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi 
  z przeprowadzonych kontroli,
 5. prawo żądania zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się Zarządu z obowiązków przewidzianych Statutem, a także zwoływania posiedzenia Zarządu,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 7. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie absolutorium dla organów Stowarzyszenia,
 8. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności.

§ 31

W przypadku określonym w § 30 pkt 5 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania, natomiast posiedzenie Zarządu nie później niż 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 32

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

 1. członek Zarządu lub jego małżonek,
 2. osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii prostej lub do czwartego stopnia w linii bocznej,
 3. osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku służbowym lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 4. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 33

 1. 1.Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. 2.Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku z pełniona funkcją.

Rozdział V

Rada Programowa

 

§ 34

Rada Programowa jest ciałem opiniującym Stowarzyszenia, wypowiadającym się na temat jego podstawowych dokumentów programowych oraz formułujących postulaty i propozycje programowe lub organizacyjne do dyskusji przez Zarząd i Walne Zebranie Członków.

§ 35

W skład Rady Programowej wchodzi od 5 do7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia lub spoza tego grona. Rada Programowa konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 36

Członkostwo w Radzie Programowej ma charakter honorowy i jest wyrazem uznania przez Stowarzyszenie szczególnych kompetencji bądź zasług, jakie członek Rady Programowej posiada.

§ 37

Posiedzenie Rady Programowej odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 38

Przewodniczący Rady Programowej może zaprosić Zarząd na posiedzenie Rady Programowej.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 39

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, zapisów i spadków,
 3. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. dotacji z budżetu państwa, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
 6. grantów krajowych i zagranicznych.

§ 40

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego. Członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.

§ 41

 1. Nie zezwala się na:

1.udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń osobistych zobowiązań członków lub pracowników majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,

2.przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, członków Rady Programowej oraz pracowników Stowarzyszenia, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, zwłaszcza jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, członków Rady Programowej oraz pracowników Stowarzyszenia na zasadach innych, niż 
w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie wynika bezpośrednio z działania statutowego Stowarzyszenia.

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w skład których wchodzą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, członkowie Rady Programowej lub pracownicy Stowarzyszenia na zasadach mniej korzystnych niż rynkowe.

 1. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 stosuje się odpowiedni do osób będących 
  z osobami w nich wymienionymi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii prostej lub do czwartego stopnia w linii bocznej.

§ 42

Do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 43

Osoba wchodząca w skład organu Stowarzyszenia dopełnia szczególnych starań, aby gospodarka finansowa Stowarzyszenia była prowadzona 
w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 44

Organy Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów i zobowiązane są przekazać im protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Stowarzyszenia.

  

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 45

Uchwalenie Statutu oraz jego zmiana następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 46

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania § 24 ust.7 stosuje się odpowiednio.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób prowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku oraz wyznacza likwidatora.

§ 47

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku