Statut UTW

STATUT STOWARZYSZENIA

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 z dnia 13 luty 2012r.

Tekst jednolity – 27.05.2015

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej "Stowarzyszeniem" jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność także poza jej granicami.
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Pszczynie.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich i innych dokumentów identyfikacyjnych według wzoru ustalonego przez Stowarzyszenie.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia oraz jego symbole i znaki identyfikacyjne są prawnie zastrzeżone.

  

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Stowarzyszenie działa na rzecz pożytku publicznego wykonując zadania publiczne, głównie z zakresu edukacji, a także kultury, sportu i rekreacji.

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie "Uniwersytetu Trzeciego Wieku", który służy:

 1. kształceniu ustawicznemu różnych grup społecznych, w szczególności osób starszych,
 2. aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób III wieku,
 3. prowadzeniu działań i projektów stwarzających możliwości aktywnego uczestnictwa osób starszych i przeciwstawiających się różnym formom ich społecznej izolacji,
 4. poznawaniu oraz propagowaniu nowoczesnych i różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej, w tym zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej,
 5. tworzeniu warunków dla rozwijania inicjatyw własnych osób starszych,
 6. podejmowanie inicjatyw służących środowisku osób III wieku, w tym realizacja wspólnych działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych
  i rekreacyjnych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej w różnych dziedzinach w formie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji 
  i wykładów,
 2. tworzenie organizacyjnych i technicznych warunków do rozwijania wiedzy i indywidualnych zainteresowań osób III wieku w środowisku lokalnym,
 3. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz podejmowanie inicjatyw służących popularyzacji aktywności sportowej wśród osób III wieku,
 4. prowadzenie doradztwa i specjalistycznego poradnictwa,
 5. podejmowanie inicjatyw służących realizowaniu aspiracji poznawczych i potrzeb członków, w tym organizowania wyjazdów turystycznych, wyjazdów na imprezy kulturalne oraz sportowe,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, populatyzatorskiej i promocyjnej,
 7. szeroką współpracę na terenie kraju oraz za granicą z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działalności.

§ 10

Dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić szkoły, ośrodki, poradnie, placówki, punkty lub inne jednostki organizacyjne, umożliwiające prowadzenie różnorakich zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, służących rozwojowi wiedzy, zainteresowań
i życiowej aktywności osób starszych.

§ 11

Stowarzyszenie współpracuje z:

1. instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, w szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami III wieku oraz ich federacjami,

2. innymi instytucjami i organizacjami mogącymi współdziałać w realizacji celów Stowarzyszenia, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami publicznymi działającymi na rzecz edukacji i rozwoju społecznego.

§ 12

W celu realizacji zadań statutowych, uwzględniając regulacje zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w § 9 pkt 1, 3 i 4 Statutu oraz działalność gospodarczą w zakresie § 9 pkt 6 Statutu, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.
 3. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 14

Każdy członek Stowarzyszenia posiada jeden z poniższych statusów:

 1. członek zwyczajny,
 2. członek wspierający,
 3. członek honorowy.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 50 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Status członka zwyczajnego nadaje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracja kandydata.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia 
  i która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub osobiste świadczenie. Status członka wspierającego nadaje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, po pisemnym ustaleniu zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia.
 4. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela. Przedstawicielem osoby prawnej nie może być członek Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej,

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej.

2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

b)regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkowi wspierającemu przysługują prawa określone w § 16 ust. 1 pkt b.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w posiedzeniach organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej z głosem doradczym.
 3. Na członku wspierającym ciążą obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt a i c.

§ 18

 1. Status członka honorowego jest nadawany uchwałą Walnego Zebrania Członków na pisemny wniosek co najmniej piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Zarządu.
 2. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 16 ust. 1 pkt b.

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego,

b)dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, złożonej Zarządowi w formie pisemnej,

c)uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia w przypadku nieusprawiedliwionej zwłoki w opłacaniu składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia lub w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

d)uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia członka wspierającego lub honorowego w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia.

 1. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 lit c może być podjęta po bezskutecznym wezwaniu członka Stowarzyszenia do uregulowania należności lub zaprzestania naruszania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia. Wezwanie powinno zostać doręczone członkowi na piśmie.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 20

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Ukonstytuowanie organu następuje w trakcie trwania Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonano wyboru organu.
 4. Kadencja członka organu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z dniem zakończenia kadencji pozostałych członków organu.

§ 22

W przypadkach śmierci, rezygnacji lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład organu uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na wolne stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni 
  z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający i honorowi 
  z głosem doradczym.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 31 marca.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej co najmniej 1/3 zwyczajnych członków stowarzyszenia.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków na co najmniej siedem dni przed terminem zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.
 7. Jeśli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy wystarczająca liczba członków do podjęcia uchwały zgodnie z ust. 6, głosowanie odracza się o co najmniej piętnaście minut. W ponowionym głosowaniu uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 25

 1. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,

2.nadawanie i pozbawianie statusu członka wspierającego 
i honorowego,

3.wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz Rady Programowej,

5.ustalanie wysokości składek członkowskich,

6.wybór i odwoływanie członków Rady Programowej,

7.uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia na dany rok,

8.podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

9.uchwalenie budżetu Stowarzyszenia

Zarząd

§ 26

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, ponosząc odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 członków, w tym Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Zarząd poprzez Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich. Przysługuje im zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku z pełnioną funkcją.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. przygotowywanie projektów budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w kwocie nie przewyższającej kwotę ustaloną przez Walne Zebranie Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,
 8. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członka wspierającego oraz honorowego,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 10. uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem.

Komisja rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego.

§ 29

Podczas pierwszego posiedzenia, o którym mowa w § 21 ust. 3, Komisja Rewizyjna wybiera za swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. 
O dokonanym wyborze Komisja Rewizyjna zawiadamia Walne Zebranie Członków.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. opiniowanie sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Stowarzyszenia,
 2. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 3. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Zarządu co do prawidłowości działania, w tym zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi 
  z przeprowadzonych kontroli,
 5. prawo żądania zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się Zarządu z obowiązków przewidzianych Statutem, a także zwoływania posiedzenia Zarządu,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 7. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie absolutorium dla organów Stowarzyszenia,
 8. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności.

§ 31

W przypadku określonym w § 30 pkt 5 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania, natomiast posiedzenie Zarządu nie później niż 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 32

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

 1. członek Zarządu lub jego małżonek,
 2. osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii prostej lub do czwartego stopnia w linii bocznej,
 3. osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku służbowym lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 4. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 33

 1. 1.Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. 2.Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku z pełniona funkcją.

Rozdział V

Rada Programowa

 

§ 34

Rada Programowa jest ciałem opiniującym Stowarzyszenia, wypowiadającym się na temat jego podstawowych dokumentów programowych oraz formułujących postulaty i propozycje programowe lub organizacyjne do dyskusji przez Zarząd i Walne Zebranie Członków.

§ 35

W skład Rady Programowej wchodzi od 5 do7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia lub spoza tego grona. Rada Programowa konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 36

Członkostwo w Radzie Programowej ma charakter honorowy i jest wyrazem uznania przez Stowarzyszenie szczególnych kompetencji bądź zasług, jakie członek Rady Programowej posiada.

§ 37

Posiedzenie Rady Programowej odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 38

Przewodniczący Rady Programowej może zaprosić Zarząd na posiedzenie Rady Programowej.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 39

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, zapisów i spadków,
 3. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. dotacji z budżetu państwa, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,
 6. grantów krajowych i zagranicznych.

§ 40

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego. Członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.

§ 41

 1. Nie zezwala się na:

1.udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń osobistych zobowiązań członków lub pracowników majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,

2.przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, członków Rady Programowej oraz pracowników Stowarzyszenia, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, zwłaszcza jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, członków Rady Programowej oraz pracowników Stowarzyszenia na zasadach innych, niż 
w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie wynika bezpośrednio z działania statutowego Stowarzyszenia.

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w skład których wchodzą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, członkowie Rady Programowej lub pracownicy Stowarzyszenia na zasadach mniej korzystnych niż rynkowe.

 1. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 stosuje się odpowiedni do osób będących 
  z osobami w nich wymienionymi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii prostej lub do czwartego stopnia w linii bocznej.

§ 42

Do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 43

Osoba wchodząca w skład organu Stowarzyszenia dopełnia szczególnych starań, aby gospodarka finansowa Stowarzyszenia była prowadzona 
w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 44

Organy Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów i zobowiązane są przekazać im protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Stowarzyszenia.

  

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 45

Uchwalenie Statutu oraz jego zmiana następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 46

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania § 24 ust.7 stosuje się odpowiednio.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób prowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku oraz wyznacza likwidatora.

§ 47

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ i WYKŁADÓW / OPŁATY

STOWARZYSZENIE PSZCZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

HARMONOGRAM ZAJĘĆ sem 1 / r. ak. 2019 / 2020

Pobierz harmonogram zajęć - W 4

 

Wersja  4   – obowiązuje od 21.10.2019 r.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

JOGA - ZDROWY

KRĘGOSŁUP

Gr. I = 9:00 – 10:30

Studio jogi Narcyzów 4

GIMNASTYKA NA SALI

Gr. I   =   9:30 - 10:15

POSiR  Bogedaina 22

salka fitness

WARSZTATY WOKALNE

9.30 – 11.00

PCKul. sala kameralna

JOGA - ZDROWY KRĘGOSŁUP

Gr. III  =  9:00 – 10:30

Studio jogi Narcyzów 4

GIMNASTYKA PILATES

 Gr. I   =  8:30 - 9:15

PCKul. – sala tańca

WARSZTATY TANECZNE

9.00 - 10.30

PCK-ul sala kameralna

GIMNASTYKA NA SALI

Gr.II   =  10:20 - 11:05

POSiR  Bogedaina 22

salka fitness

JOGA – ZDROWY KRĘGOSŁUP

Gr. II = 10:45 – 12:15

Studio jogi Narcyzów 4

JĘZYK ROSYJSKI

9:00 – 10:00

PCKul. sala 6

GIMNASTYKA PILATES

Gr. II = 9:20 - 10:05

PCKul - sala tańca

GIMNASTYKA W BASENIE

Gr. I = 9:50 – 10:35

PZS 2 Szymanowskiego 12

GIMNASTYKA NA SALI

Gr. IV = 11:10 - 11:55

POSiR  Bogedaina 22

salka fitness

JĘZYK  ANGIELSKI

Gr. XII = 9.00 - 10.00
PCKul sala 6

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. II = 10:00 - 11:00
PCKul sala 6

GIMNASTYKA NA SALI

Gr. VIII = 9:00 - 9:45
POSiR Bogedaina 22

salka fitness

GIMNASTYKA W BASENIE

Gr.II = 10:40 – 11:25

PZS 2 Szymanowskiego 12

JĘZYK FRANCUSKI

Gr. I i II = 11.30 – 12.30

PCKul sala 6

JĘZYK NIEMIECKI

Gr. IV = 10.00 – 11.00
PCKul sala 6

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. VII = 11:00 - 12:00
PCKul sala 6

GIMNASTYKA NA SALI

  Gr. III = 10:10 - 10:55

PCKul sala tańca

WARSZT. ARTYSTYCZNE

10.30 - 13.30

PCKul sala 6

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. VI = 15:30 - 16:30

Tech 1 Bogedaina 20

sala B2

JĘZYK NIEMIECKI

 Gr. II = 11.00 – 12.00
PCKul sala 6

MALARSTWO

12.00 – 14.00

PCKul sala 6

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. X = 10:30 – 11:30

PCKul sala 6

KOMPUTER 

Gr. II = 14.30 - 15.30

Tech 1 Bogedaina 20

sala B9

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. I = 16:30-18:00

Tech 1 Bogedaina 20

sala B2

JĘZYK NIEMIECKI

Gr. III = 12:00 – 13:00
PCKul sala 6JĘZYK ANGIELSKI

Gr. XI = 11:30 – 12:30

PCKul sala 6

KOMPUTER

Gr. III = 15.30 - 16.30

Tech 1 Bogedaina 20

sala B9

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. VIII = 16:45-17:45
Tech 1 Bogedaina 20

sala B1

GIMNASTYKA NA SALI

Gr. VI = 11:00 - 11:45

POSiR Bogedaina 22

salka fitness

JĘZYK WŁOSKI

17:30 - 18:30

Tech 1 Bogedaina 20

sala B2

 

KOMPUTER

Gr. I = 16.30 - 17.30

Tech 1 Bogedaina 20

sala B9

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. IX = 17:45 - 18:45   

Tech 1 Bogedaina 20

sala B1

GIMNASTYKA NA SALI

Gr. VII = 11:50 - 12:35

POSiR  Bogedaina 22

salka fitness

 

 

WARSZTATY

SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ

I i III pon. 16.00 - 17.00

ZS 1 K. Wielkiego 5 / 117

ZESPÓŁ WOKALNY

13-TKA

17.30 – 18.30

PCKul sala kameralna

   

WARSZT. INFORMATYKA

16:00 - 17:30

Tech 1 Bogedaina 20       sala B2

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. IV = 14:00-15:00
Tech 1 Bogedaina 20

sala B6

NORDIC WALKING

14:30 - 15:30 zbiórka przy knajpce „Grill na winklu” 

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. V = 15:00 - 16:00
Tech 1 Bogedaina 20

sala B6

   

WYKŁADY OGÓLNE

/ wg harmonogramu wykładów /

godz. 16.00 Urząd Miasta

*termin i miejsce mogą ulec zmianie – patrz ogłoszenia!

 

JĘZYK ANGIELSKI

Gr. III = 16:00 - 17:00
Tech 1  Bogedaina 20

sala B6

WARSZTATY TEATRALNE

16:00-17.30

PCKul sala 13

     

JĘZYK NIEMIECKI

Gr. I = 16:00 - 17:00
Tech. nr 1 Bogedaina

20 sala B2

 

OBJAŚNIENIA:

ZS Nr 1Zespół Szkół Nr 1- ul. Kazimierza Wielkiego 5 

PZS Nr 2Powiatowy Zespół Szkół Nr2

                   ul. Szymanowskiego 22

Tech.Nr 1 - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 ul Bogedaina 20

PCKul – Pszczyńskie Centrum Kultury- ul. Piastowska 1

POSiR – Powiat. Ośrodek Sportu i Rekr. ul. Bogedaina22

ZSO – Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego

            ul. 3 Maja 7

GIMNASTYKA NA SALI

Gr. V = 17:15 - 18:00
POSiR Bogedaina 22

salka fitness

 

WARSZT. PSYCHOLOGIA

 

II i IV środa 17.30 - 18.30

   ZSO ul. 3 Maja 7       

JĘZYK HISZPAŃSKI

Gr. I = 17.10 - 18.10

ZS 1 K. Wielkiego 5 / 116

   

JĘZYK HISZPAŃSKI

Gr. II = 18.10 - 19.10

ZS 1 K. Wielkiego 5 /116

JĘZYK HISZPAŃSKI

Gr. III = 19.10 - 20.10

ZS 1 K.Wielkiego 5 /116  

 

   

 

Harmonogram wykładów / s. II - r. ak. 2019 / 2020

 

Lp Data Temat wykładu Wykładowca Miejsce
1. 30 stycznia 2020 Muzeum Zamkowe w Pszczynie w XXI wieku Maciej Kluss Sala Lustrzana Muzeum
godz. 17:00
2. 6 lutego 2020

Healthy ageing – czyli kuchnia zgodna z wiekiem. W trosce o zdrowe jelita i mózg

 Wiesława Rusin Sala Sesyjna
Urząd Miasta
godz. 16.00
3. 20 lutego 2020 Leczenie psychiatryczne – fakty i mity  Dariusz Pysz - Waberski Sala Sesyjna
Urząd Miasta

godz. 16.00
4.  5 marca 2020 Śląski western  Józef Kłyk Sala Sesyjna
Urząd Miasta

godz. 16.00
5. 26 marca 2020 Jak żyć uważnie. Teoria i praktyka mindfulness  Małgorzata Łukomska - Jamrozik Sala Sesyjna
Urząd Miasta

godz. 16.00
6. 2 kwietnia 2020 Historia Indian Ameryki Północnej przed zagładą        Paweł Ciećwierz   Sala Sesyjna
Urząd Miasta

godz. 16.00
7. 23 kwietnia 2020 Dzieła Karla Pokornego na ziemi pszczyńskiej  Maria Lipok - Bierwiaczonek Sala Sesyjna
Urząd Miasta

godz. 16.00
8. 7 maja 2020 Życie społeczno – religijne na wsi pszczyńskiej  Danuta Kocurek Sala Sesyjna
Urząd Miasta

godz. 16.00
9. 21 maja 2020

Wiosna w ogrodzie - Kolory  

 Katarzyna Kapias  Ogrody Kapias Goczałkowice
godz.10.30 – 12.30
10. 4 czerwca 2020 Jak matematyka pomaga w życiu   Iwona Kasińska Sala Sesyjna
Urząd Miasta

godz. 16.00

 

 

 Zarząd zastrzega sobie prawo zmiany tematu i terminu wykładu z przyczyn od niego niezależnych. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców.Wstęp wolny.

 

     Wysokość opłat za zajęcia od 01.09.2019

 

 Lp

Fakultet

                             Opłaty (zł)
    czas (min)    jedne zajęcia   miesiąc śr.)
    1    Język angielski    60      7,50    30,-
    2    Język niemiecki    60      7,50    30,-
    3    Język rosyjski    60      7,50    30,-
    4     Język włoski    60    15,-    60,-    
    5      Język francuski    60        -   bezpłatne  
    6     Język hiszpański    60    15,-    60,-
    7     Zajęcia komputerowe    60      7,50    30,-
    8     Gimnastyka na sali     45      6,-    24,-
    9     Gimnastyka w basenie    45      6,-    24,-
   10     Nauka pływania    45      6,-    24,-
   11     Gimnastyka - pilates    45      6,-    24,-
   12     Marsz z kijkami - Nordic Walking    60        -    bezpłatne
   13     Joga - zdrowy kręgosłup    90    12,-    48,-
   14     Warsztaty artystyczne - rękodzieło    90      7,50    30,-
   15     Malarstwo, nauka rysunku    60    20,-    80,-
   16     Filozofia    60      6,-    12,-
   17     Psychologia kliniczna    60      6,-    12,-
   18     Seksuologia    60      6-    12,-
   19     Warsztaty wokalne - chór    90        -    15,-
   20     Warsztaty Teatralne    90        -    10,-
   21     Zespół 13-tka    60        -    10 -
   22     Warsztaty taneczne    90    12,-    48,-
   23     Wpisowe - jednorazowo przy zapisie    -        -    25,-
   24     Czesne – za semestr    -        -    60,-

 

 

 

Maciej Kluss

Pomysł aktywizacji ludzi starszych w naszym mieście zrodził się na spotkaniu pani wiceburmistrz Grażyny Goszcz z przewodniczącymi rad osiedli. Inicjatywę podjęła grupa „zapaleńców”, którzy dostrzegli potrzebę powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie i postanowili wyjść naprzeciw problemom ludzi starszych. Celem działania grupy inicjatywnej była aktywizacja tej licznej grupy mieszkańców. Projekt uzyskał akceptację i wzbudził ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego.
 
W lutym 2012 roku na Zebraniu Założycielskim powołano Komitet Założycielski w składzie: Sylwia Walkowicz, Małgorzata Main i Krystian Latko, uchwalono statut oraz wybrano Zarząd w składzie: Ewa Kołodziejczyk, Sławomira Lewandowska, Ryszard Bobowski, Krystian Latko, Jan Lipniak oraz Komisję Rewizyjną: w składzie Regina Ficyk, Jadwiga Hołownia i Małgorzata Main. Członkowie tych organów zmierzyli się ze wszystkimi formalnościami administracyjno – prawnymi i w wyniku ich przezwyciężenia Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zostało zarejestrowane w dniu 9 lipca 2012 r.
Stowarzyszenie PUTW w Pszczynie działalność statutową rozpoczęło 3 października 2012 r. uroczystą inauguracją I roku akademickiego 2012/2013, która rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Wszystkich Świętych, po której słuchacze udali się do Stajni Książęcych . Tam odebrali legitymacje PUTW i pamiątkowe birety oraz plan wykładów i harmonogram zajęć w sekcjach zainteresowań. Następnie wysłuchali interesującego wykładu inauguracyjnego, który wygłosił prof. dr hab. Marian Mitręga z Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Rady Programowej PUTW. Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali nastrojowego programu artystycznego w wykonaniu młodych pszczyńskich artystów.
 
Kolejne inauguracje odbyły się: w auli Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie – rok akademicki 2013/2014; wykład inauguracyjny pod tytułem "Teologia. Skąd jest, czym jest, po co jest?" wygłosił ks. prof. dr Jerzy Szymik, a uroczystość uświetnił występ pszczyńskiego chóru „Lutnia” oraz w sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury – rok akademicki 2014/2015; wykład inauguracyjny pod tytułem  "Tajemnice polskiego średniowiecza. Bogurodzica" wygłosił dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. dr hab. Jan Malicki. W części artystycznej wystąpił zespół wokalny PUTW „Vocal Senior”.
 
Stowarzyszenie PUTW obecnie liczy ponad 400 słuchaczy, którzy biorą udział w wykładach plenarnych oraz w zajęciach w sekcjach zainteresowań, jeżdżą na wycieczki turystyczne, na spektakle teatralne, operetkowe i kinowe. Biorą udział w rajdach rowerowych, olimpiadach sportowych letnich i zimowych. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów, z których każdy trwa cztery miesiące.
 
Uniwersytet jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną. Środki na działalność pochodzą ze składek członkowskich oraz ze środków finansowych pozyskanych w konkursach.
Uniwersytet działa dzięki ludziom dobrej woli i dużej pomocy lokalnych władz samorządowych.

Regulamin Obrad WZC

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 24.09.2013

uchwałą nr 2 / 2013

 

 

§ 1.

1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej Walnym Zebraniem) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”). Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku do 31-go marca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

3. Porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd.  

 

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno ukazać się 7 dni przez terminem zebrania i zawierać datę, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie winno się ukazać na tablicy ogłoszeń, w witrynie internetowej oraz ewentualnie zostać przesłane pocztą elektroniczną .

 

§ 2

1. Udział w Walnym Zebraniu mają prawo brać wszyscy członkowie Stowarzyszenia,

     a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

     b) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i członkowie wspierający.

 • 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.

 

 

Prezydium Walnego Zebrania Członków

§ 3

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu, i na podstawie listy obecności stwierdza czy obecni stanowią połowę liczby zarejestrowanych członków Stowarzyszenia. Jeżeli nie, to zarządza 15 minutową przerwę, po czym otwiera ponownie zebranie, które wtedy jest już uprawnione do podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych członków. Następnie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zebrania.

 

2. Przewodniczący Zebrania (dalej Przewodniczący) przeprowadza wybór dalszych osób do Prezydium Zebrania,

tj. Sekretarza i ewentualnie Członka.

 

3. Prezydium prowadzi Zebranie wg ustalonego porządku obrad jak w zawiadomieniu i rozstrzyga sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem.

 

4. Przewodniczący przeprowadza również wybór:

     a) Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w składzie 2 osób - członkowie i kandydaci do    

         Zarządu i Komisji Rewizyjnej PUTW nie mogą być do niej wybierani

     b) Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób

 

5. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Manadatowej jest:

     a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

     b) ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Prezydium,

     c) realizacja innych czynności związanych z głosowaniem, w tym przygotowanie kart wyborczych,

     d) sporządzenie protokołów z wyborów i głosowań.

 

6. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest formułowanie projektów uchwał i wniosków zgłaszanych podczas Walnego Zebrania.

 

§ 4

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony przez Zarząd porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie jego zmiany,

2. zarządza wybory Sekretarza i jednego członka Prezydium,

3. sprawdza listy obecności i stwierdza czy na sali jest wymagana liczba członków, która przesądza o prawomocności zebrania,

4. udziela głosu obecnym według kolejności zgłoszeń i dba o przestrzeganie ustalonego przez Prezydium czasu wypowiedzi i jej zgodności z przedmiotem obrad,

5. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

7. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania

8. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w przyjętym porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania

 

Wybory Władz Stowarzyszenia

§ 5

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w sposób jawny. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, wybory przeprowadza się w trybie tajnym na kartkach.

 

§ 6

1. W przypadku głosowania w trybie tajnym przy wyborze członków władz, głosujący pozostawiają na karcie wyborczej nie więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów niż liczba osób wybieranych do tych władz.

2. Gdy na karcie do głosowania pozostanie większa ilość nazwisk nieskreślonych, niż określono w ust. 1. głos uznaje się za nieważny.

3. Za wybrane do władz uważa się osoby, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów.

4. Po wyborach nowych władz w związku z upływem kadencji, władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru przez wybranie Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji i wynik ten jest podany podczas Walnego Zebrania.

 

§ 7.

1. Walne Zebranie akceptuje wniesione pod obrady przez Zarząd projekty planu pracy i planu finansowego, lub zaleca ich korektę.  

2. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu działalności Zarządu pod względem merytorycznym i prowadzenia spraw finansowych Stowarzyszenia oraz wykonania uchwał Walnego Zebrania, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

 

§ 8.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w § 25 statutu dotyczące jego kompetencji.

 

Wnioski formalne

§ 9.

1. Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

- przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,

- zamknięcie listy kandydatów do władz,

- przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

- przejście do porządku dziennego,

- głosowanie bez dyskusji,

- zmianę porządku dziennego,

- zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,

- zmianę w sposobie przeprowadzania głosowania,

- ograniczenie czasu wystąpień mówców,

- stwierdzenie liczby obecnych na sali obrad,

- ponowne przeliczenie głosów,

- przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,

- zarządzenie przerwy w obradach,

- kolejność i sposób uchwalania wniosków,

- uchylenie zarządzenia przewodniczącego.

4. O wniosku formalnym, o którym mowa w punkcie 3, Walne Zebranie rozstrzyga zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

5. Walne Zebranie członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania współdziałając z pozostałymi członkami Prezydium zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 20 członków Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania.

4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Prezydium Zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska członków Prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Ewa Kołodziejczyk – Prezes PUTW                                                                                      Krystian Latko -  Wiceprezes PUTW  

Partnerzy

W realizacji naszych zadań pomagają nam:
 • Urząd Miasta i Gminy
 • Urząd Starostwa Powiatowego
 • Powiatowy Zespół  Szkół Nr 2
 • Pszczyńskie Centrum Kultury
 • Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejski środek Rekreacji i Sportu
 • Powiatowy Zespół Szkół Nr 1
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
 • Szkoła Podstawowa Nr 18
 • Fundacja Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku