Regulamin Obrad WZC

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 24.09.2013

uchwałą nr 2 / 2013

 

 

§ 1.

1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej Walnym Zebraniem) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”). Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku do 31-go marca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy liczącej co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

3. Porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd.  

 

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno ukazać się 7 dni przez terminem zebrania i zawierać datę, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie winno się ukazać na tablicy ogłoszeń, w witrynie internetowej oraz ewentualnie zostać przesłane pocztą elektroniczną .

 

§ 2

1. Udział w Walnym Zebraniu mają prawo brać wszyscy członkowie Stowarzyszenia,

     a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

     b) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i członkowie wspierający.

  • 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej.

 

 

Prezydium Walnego Zebrania Członków

§ 3

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu, i na podstawie listy obecności stwierdza czy obecni stanowią połowę liczby zarejestrowanych członków Stowarzyszenia. Jeżeli nie, to zarządza 15 minutową przerwę, po czym otwiera ponownie zebranie, które wtedy jest już uprawnione do podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych członków. Następnie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zebrania.

 

2. Przewodniczący Zebrania (dalej Przewodniczący) przeprowadza wybór dalszych osób do Prezydium Zebrania,

tj. Sekretarza i ewentualnie Członka.

 

3. Prezydium prowadzi Zebranie wg ustalonego porządku obrad jak w zawiadomieniu i rozstrzyga sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem.

 

4. Przewodniczący przeprowadza również wybór:

     a) Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w składzie 2 osób - członkowie i kandydaci do    

         Zarządu i Komisji Rewizyjnej PUTW nie mogą być do niej wybierani

     b) Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób

 

5. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Manadatowej jest:

     a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

     b) ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Prezydium,

     c) realizacja innych czynności związanych z głosowaniem, w tym przygotowanie kart wyborczych,

     d) sporządzenie protokołów z wyborów i głosowań.

 

6. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest formułowanie projektów uchwał i wniosków zgłaszanych podczas Walnego Zebrania.

 

§ 4

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony przez Zarząd porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie jego zmiany,

2. zarządza wybory Sekretarza i jednego członka Prezydium,

3. sprawdza listy obecności i stwierdza czy na sali jest wymagana liczba członków, która przesądza o prawomocności zebrania,

4. udziela głosu obecnym według kolejności zgłoszeń i dba o przestrzeganie ustalonego przez Prezydium czasu wypowiedzi i jej zgodności z przedmiotem obrad,

5. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

7. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania

8. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w przyjętym porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania

 

Wybory Władz Stowarzyszenia

§ 5

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w sposób jawny. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, wybory przeprowadza się w trybie tajnym na kartkach.

 

§ 6

1. W przypadku głosowania w trybie tajnym przy wyborze członków władz, głosujący pozostawiają na karcie wyborczej nie więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów niż liczba osób wybieranych do tych władz.

2. Gdy na karcie do głosowania pozostanie większa ilość nazwisk nieskreślonych, niż określono w ust. 1. głos uznaje się za nieważny.

3. Za wybrane do władz uważa się osoby, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów.

4. Po wyborach nowych władz w związku z upływem kadencji, władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru przez wybranie Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji i wynik ten jest podany podczas Walnego Zebrania.

 

§ 7.

1. Walne Zebranie akceptuje wniesione pod obrady przez Zarząd projekty planu pracy i planu finansowego, lub zaleca ich korektę.  

2. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu działalności Zarządu pod względem merytorycznym i prowadzenia spraw finansowych Stowarzyszenia oraz wykonania uchwał Walnego Zebrania, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

 

§ 8.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w § 25 statutu dotyczące jego kompetencji.

 

Wnioski formalne

§ 9.

1. Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

- przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,

- zamknięcie listy kandydatów do władz,

- przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

- przejście do porządku dziennego,

- głosowanie bez dyskusji,

- zmianę porządku dziennego,

- zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,

- zmianę w sposobie przeprowadzania głosowania,

- ograniczenie czasu wystąpień mówców,

- stwierdzenie liczby obecnych na sali obrad,

- ponowne przeliczenie głosów,

- przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,

- zarządzenie przerwy w obradach,

- kolejność i sposób uchwalania wniosków,

- uchylenie zarządzenia przewodniczącego.

4. O wniosku formalnym, o którym mowa w punkcie 3, Walne Zebranie rozstrzyga zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

5. Walne Zebranie członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania współdziałając z pozostałymi członkami Prezydium zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 20 członków Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania.

4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Prezydium Zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska członków Prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      Ewa Kołodziejczyk – Prezes PUTW                                                                                      Krystian Latko -  Wiceprezes PUTW  

©2022 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku