WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PUTW

Konieczność zatwierdzenia sprawozdania finansowego naszego Stowarzyszenia (bilans, rachunek zysków i strat) za rok 2019 r. zmusza Zarząd do zwołania Walnego Zebrania Członków w dniu 26-go sierpnia br.

Oto treść oficjalnego zawiadomienia:

-----   -----   -----  -----   -----   -----   -----   -----  -----   ----- -----   -----   -----  -----   ----- -----   -----   -----  -----   ----- -----   -----   -----  -----   ----- 

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku 

zwołuje

 

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

     Data zebrania:                26-go sierpnia 2020 r.

      Miejsce :                          Karczma Wiejska – ul. Żubrów 112B, 43-215 Jankowice

      Godzina rozpoczęcia :     16:00

     Porządek obrad:

       1 – otwarcie zebrania, sprawdzenie quorum.

       2 – wybór przewodniczącego zebrania.

        3 – przedstawienie przez Zarząd  sprawozdania finansowego  Stowarzyszenia za rok 2019.        

       4 – dyskusja i wolne wnioski.

          5 -  podjęcie uchwały o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PUTW

               przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2019.

        6 – zakończenie zebrania.

 

  -----   -----   -----   -----   -----  -----   ----- -----   -----   -----  -----   ----- -----   -----   -----  -----   ----- -----   -----   -----  -----   ----- 

 

Po zakończeniu WZC (oczywiście pozytywnym) odbędzie się 

tradycyjna biesiada na zakończenie trudnego dla nas wszystkich 

roku akademickiego 2019 / 2020.

Odpłatność za uczestnictwo w biesiadzie wynosi (niezależnie od tego jak kto głosował20,-zł

Zapisy na biesiadę przyjmuje telefonicznie

kol. Jadwiga Hołownia tel. 608 441 553  - do dnia 24 sierpnia br.

Podobnie do 24 sierpnia br. należy dokonać wpłatę na konto PUTW w wysokości 20 zł.

 

Oba wydarzenia muszą się odbyć z zachowaniem wszelkich nakazów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.


 

 

©2021 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku